محیطی گرم و صمیمی

محیطی گرم و صمیمی

معلمان کودک باید کسانی باشند که کودک بتواند به آنها اعتماد کند و سپس از آنها بیاموزد. اصل کار ما در لینگولند بر همین اساس می باشد.

مشاهده بیشتر
فضای آموزشی

فضای آموزشی

مکان برگزاری کلاس