مربی زبان های خارجی

ما به شما نیاز داریم ...

اگر شما به زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا اسپانیایی تسلط دارید و از بودن با کودکان لذت میبرید، جای شما در تیم آموزش لینگولند خالیست. 

مربی زبان های خارجی

نگران تجربه آموزشی خود نباشید، اگر در مکالمه به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا اسپانیایی عالی هستید رزومه تحصیلی و کاری خود را برای ما ارسال کنید. با توجه به اینکه روش آموزشی لینگولند منحصر به خود لینگولند است، ما برای شما برنامه آموزشی داریم. 

فرم همکاری