مامان جانان

مامان جانان

جانان کلاسش را خیلی دوست دارد و با علاقه شرکت میکند، من و پدرش او را همراهی میکنیم اما با او مکالمه انگلیسی نداریم یا در مباحث کلاس مداخله نکنیم تا خللی در آموزش او ایجاد نشود. بازی محور بودن و خلاقیت محور بودن لینگولند کودکان را بهتر جذب کرده است و با وجود مجازی بودن کلاس ها، جانان بسیار جذب شده است.